Inhoudsopgave

– Aanvaarding en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
– Toegang tot de Website – Inhoud van de Website
– Gebruik van de Website
– Aankoop van producten van de Website
– Intellectuele eigendomsrechten
– Links naar websites en diensten van derden
– Duur en beëindiging
– Aansprakelijkheid
– Algemeen
– Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting

Aanvaarding en wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’) bepalen het wettelijke kader voor de toegang tot en het gebruik van de website Lillehealthcare.com (de ‘Website’), die eigendom is van en wordt beheerd door het bedrijf Ontex BV, ingeschreven onder nummer 0419.457.296, met maatschappelijke zetel te Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, (‘Ontex’ of ‘wij’).

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan uw aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Website bezoekt en die op elk moment door Ontex kunnen worden gewijzigd. In dit opzicht, door de toegang tot en het gebruik van de Website, gaat u ermee akkoord automatisch gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden en alle wijzigingen die van kracht worden op het moment dat u de Website bezoekt of gebruikt, en gaat u ermee akkoord dat een dergelijke aanvaarding dezelfde rechtskracht heeft als een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken. Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid die hier beschikbaar zijn: privacybeleid, zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Website. Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden te lezen altijd wanneer u de Website bezoekt.

Toegang tot de Website – Inhoud van de Website

Onder voorbehoud van gebruik in volledige overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, verlenen wij u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht voor toegang tot en gebruik van de inhoud van de Website (de ‘Inhoud’), uitsluitend voor het doel van het gebruik van de Website in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Alle andere rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Ontex behoudt zich het recht voor om op elk moment aanvullingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud aan te brengen, de toegang tot de Website (tijdelijk of permanent) te blokkeren of de Website zonder voorafgaande kennisgeving stil te leggen om de Website te onderhouden en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen.

U erkent dat u de Website alleen mag gebruiken als uw apparatuur is aangesloten op internet. De aansluitings- of toegangskosten die u in rekening worden gebracht door het gebruik van de Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden die zijn overeengekomen met uw internetprovider of mobiele netwerkoperator. U bent zich bewust van de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet, waaronder, zonder enige beperking, de risico’s van niet-beschikbaarheid van de Website, niet-vertrouwelijkheid of verlies van de integriteit van de overgedragen gegevens, mogelijke virusaanvallen, enz. Ontex stelt alles in het werk om virussen van de Website uit te sluiten, maar kan echter niet garanderen dat deze volledig afwezig zijn en kan in dit opzicht niet aansprakelijk worden gesteld. Wij raden u aan alle passende maatregelen te treffen voordat u gebruikmaakt van de Website en/of informatie van de Website downloadt.

Als u besluit zich op de Website te registreren, stemt u ermee in uw wachtwoord, accountgegevens en toegang tot de Website niet bekend te maken aan derden. Het account is persoonlijk en er kan slechts één account per persoon worden aangemaakt. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en accountgegevens vertrouwelijk te behandelen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord, account of na uw toegang tot de Website.

Gebruik van de Website

U mag de Website niet bezoeken of gebruiken op een manier die de accounts, computersystemen of netwerken van Ontex kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of in gevaar brengen. U mag niet proberen ongeautoriseerd toegang te krijgen tot accounts, computersystemen of netwerken van Ontex. U mag geen gebruikmaken van (indexerings)robots, scraping of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot de Website of accounts, computersystemen of netwerken van Ontex. U mag de Website of de Inhoud niet openen, downloaden, gebruiken of exporteren in strijd met enige exportregelgeving of -wetten, of in strijd met enige andere toepasselijke regelgeving of wetten.

U mag niet (en mag geen toestemming geven aan een derde partij) om, zonder beperking, (i) de Website en/of de Inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, representeren, aanpassen en/of vertalen; (ii) de gehele Website of een deel daarvan te onttrekken; of (iii) de Inhoud te publiceren en/of te gebruiken op een Website, media of netwerk.
In het geval dat u inhoud op de Website publiceert (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mededelingen over producten of diensten van Ontex) (de ‘Publicatie(s)’), garandeert u dat (i) u in het bezit bent van alle benodigde licenties, rechten, toestemmingen en autorisaties die Ontex autoriseren om gebruik te mogen maken van alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de publicaties, en (ii) dat u de schriftelijke toestemming hebt verkregen van alle identificeerbare natuurlijke personen voor elke publicatie, om de namen en afbeeldingen van dergelijke personen die aanwezig zijn in deze publicatie te gebruiken. U gaat ermee akkoord geen publicaties in te dienen die onwettig, immoreel, obsceen, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, pedofiel, revisionistisch (ontkennen van het bestaan van de Holocaust), intimiderend, haatdragend, racistisch, beledigend zijn, die aanzetten tot politiek, racistisch of xenofoob geweld, die een verplichte wet of regel schenden of anderszins ongepast zijn. Door publicaties op de Website te publiceren, verleent u Ontex het recht om alle of een deel van de publicaties gratis te gebruiken, te reproduceren en te vertegenwoordigen, wereldwijd, op elk medium, gedurende de wettelijke periode van bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van deze publicaties, voor de doeleinden en promotie van de Website, in het bijzonder voor reclame- of commerciële doeleinden.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de inhoud ervan, evenals alle auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, tekeningen en modellen, afbeeldingen, databanken, informatie, gegevens, tekst, geluid, foto’s en afbeeldingen, en alle broncodes, software en andere inhoud, zijn eigendom van Ontex of zijn licentiegevers en worden beschermd door nationale en internationale intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, waaronder, zonder beperking, auteursrechten en aanverwante rechten, databankrechten, modellen, handelsmerken en handelsnamen, octrooien, enz. U gaat ermee akkoord het logo of de handelsmerken van Ontex op geen enkele wijze te tonen of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Toegang tot en gebruik van de Website en/of de Inhoud mag niet worden opgevat als het verlenen van een licentie voor deze intellectuele eigendomsrechten. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot de Website en de Inhoud die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.
U mag de Website en de inhoud ervan alleen gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.
Als u de inhoud van de Website gebruikt of enig materiaal dat eigendom is van of in licentie is door Ontex zonder toestemming van Ontex of op een manier die niet is toegestaan volgens de gebruiksvoorwaarden, schendt u mogelijk onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten en gerelateerde rechten, databankrechten, ontwerpen en modellen, handelsmerken en merknamen, octrooien en andere rechten. In een dergelijk geval behouden wij ons het recht voor om automatisch en met het volste recht uw toegang tot de Website te beëindigen en alle maatregelen te treffen die wij passend achten om schending van intellectuele eigendomsrechten te voorkomen, op te schorten of compensatie te verkrijgen. Er zijn geen andere rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven, toegewezen of anderszins overgedragen aan personen die toegang hebben tot de Website en/of gebruikmaken van de Inhoud.

Links naar websites en diensten van derden

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Deze websites en de informatie op deze websites, worden niet beheerd of gecontroleerd door Ontex. Voor zover wij geen controle hebben over deze diensten, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor (i) de beschikbaarheid, inhoud, nauwkeurigheid, kwaliteit, reclame, producten, externe diensten en enig ander materiaal dat op of via deze diensten beschikbaar is, (ii) de bescherming van persoonlijke gegevens of andere praktijken op deze websites.

Duur en beëindiging

Zolang u de Website gebruikt, zijn de Gebruiksvoorwaarden tussen u en ons van toepassing.
In het geval dat wij van mening zijn dat uw gebruik van de Website onwettig en/of ongeoorloofd is en/of in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om alle juridische of andere maatregelen te treffen die wij noodzakelijk achten en om uw toegang tot de Website van rechtswege te beëindigen.

Aansprakelijkheid

De op de Website verstrekte gegevens, in het bijzonder met betrekking tot marketingactiviteiten of financiële gegevens van Ontex en/of zijn filialen, worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen geen verbintenis met Ontex en/of zijn filialen. Het gebruik van de Website en elke beslissing die wordt genomen op basis van de gegevens en/of informatie die op de Website worden verstrekt, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Algemeen

De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen de voorwaarden van elke andere mededeling en/of reclame met betrekking tot de Website.

Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank of bevoegde autoriteit, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, die van kracht blijven.

Het niet naleven door een partij van een recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.
U gaat ermee akkoord Ontex en zijn vertegenwoordigers, functionarissen, werknemers, onderaannemers en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, acties, rechtszaken, schade en kosten die voortvloeien uit een inbreuk door u op de gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting

De gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Contactformulier recht.
In geval van een geschil kunt u een schriftelijke klacht indienen via de sectie Contact van deze Website om te proberen het geschil minnelijk te schikken.
U kunt ook gebruikmaken van de online dienst voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie conform artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013. Dit platform is beschikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Alle geschillen in verband met de totstandkoming, geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de gebruiksvoorwaarden, zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken (i) in de vestigingsplaats van Ontex; of (ii) in de plaats van uw woonplaats; of (iii) in de plaats van levering van de toegangsdienst tot de Website.