OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

Spis treści
– Akceptacja i modyfikacja warunków korzystania
– Dostęp do witryny – Treści witryny
– Korzystanie z witryny
– Zakupy produktów w witrynie
– Prawa własności intelektualnej
– Linki do stron internetowych i usług stron trzecich
– Czas trwania i wygaśnięcie
– Odpowiedzialność
– Kwestie ogólne
– Prawo właściwe – Rozstrzyganie sporów

Akceptacja i modyfikacja warunków korzystania

Niniejsze Warunki korzystania („Warunki korzystania”) określają ramy prawne dla dostępu i korzystania z witryny internetowej Lillehealthcare.com („Witryny”) będącej własnością firmy Ontex BV, o numerze identyfikacji 0419.457.296, mająca siedzibę w Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgia, („Ontex” lub „my”) i zarządzanej przez nią.

Dostęp i korzystanie z witryny są uzależnione od zaakceptowania Warunków korzystania obowiązujących w momencie uzyskania dostępu do witryny, które mogą być zmienione w dowolnym momencie przez Ontex. W związku z tym poprzez uzyskanie dostępu i korzystanie z witryny użytkownik akceptuje automatycznie Warunki korzystania jak również zmiany, które weszły w życie w momencie dostępu do witryny lub korzystania z niej. Użytkownik zgadza się tym samym na to, że taka akceptacja będzie mieć taką samą wartość prawną jak wyraźna pisemna akceptacja. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami korzystania, nie przechodź do witryny i nie korzystaj z niej. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania i z polityką prywatności, która jest dostępna tutaj: Polityka prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Zalecamy przeczytanie Warunków korzystania za każdym razem, gdy wchodzisz na witrynę.

Dostęp do witryny – Treści witryny

Z zastrzeżeniem korzystania w pełnej zgodności z Warunkami korzystania przyznajemy użytkownikowi osobiste, niewyłączne, nieprzenoszalne i odwoływalne prawo dostępu do treści witryny i korzystania z niej („Treści”) wyłącznie w celu korzystania z witryny zgodnie z Warunkami korzystania. Wszystkie pozostałe prawa są wyraźnie wykluczone.
Ontex zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania treści, do blokowania (czasowego lub stałego) w dowolnym momencie dostępu do witryny lub wstrzymywania działania witryny bez uprzedzenia w celu utrzymania i/lub ulepszenia i/lub modyfikacji witryny.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może korzystać z witryny tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu. Opłaty za połączenie lub dostęp do niego naliczane w związku z korzystaniem z witryny podlegają warunkom uzgodnionym z usługodawcą internetowym lub operatorem sieci komórkowej. Użytkownik zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, w tym, bez ograniczeń, z ryzyka związanego z niedostępnością witryny, brakiem poufności lub utratą integralności przesyłanych danych, potencjalnymi atakami wirusów itp. Ontex dokłada wszelkich starań, aby wykluczyć wirusy z witryny, ale nie może zagwarantować całkowitej ich nieobecności lub brać odpowiedzialność z tego tytułu. Zalecamy podjęcie wszelkich odpowiednich działań przed korzystaniem z witryny i/lub pobieraniem z niej informacji.
Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w witrynie, zgadza się nie ujawniać hasła, informacji o koncie i dostępu do witryny stronom trzecim. Konto jest osobiste i można utworzyć tylko jedno konto na osobę. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego hasła i informacji o koncie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu, wejściu na konto lub po uzyskaniu dostępu do witryny.

Korzystanie z witryny

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do witryny lub korzystać z niej w sposób mogący uszkodzić, unieszkodliwić, przeciążyć lub naruszyć konta, systemy komputerowe lub sieci Ontex. Nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont, systemów komputerowych lub sieci firmy Ontex. Nie może używać robotów indeksujących (internetowych), programów do screen scrapingu lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do witryny lub do kont, systemów komputerowych lub sieci Ontex. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu, pobierać, wykorzystywać ani eksportować witryny lub jej treści z naruszeniem jakichkolwiek przepisów eksportowych lub przepisów prawa lub z naruszeniem jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów lub regulacji.
Nie może (i nie autoryzować w tym celu osób trzecich), bez ograniczeń, (i) modyfikować, odtwarzać, dostosowywać i/lub tłumaczyć całości lub części witryny i/lub treści; (ii) kopiować całości lub części witryny; lub (iii) publikować i/lub wykorzystywać treści w innych witrynach, mediach czy sieciach.
W przypadku publikowania treści na witrynie przez użytkownika (zwłaszcza, lecz nie wyłącznie, odnośnie produktów lub usług świadczonych przez Ontex) użytkownik zapewnia, że (i) jest posiadaczem wszystkich licencji, praw, akceptacji i uprawnień do korzystania i autoryzowania firmy Ontex do korzystania z wszelkich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności dotyczących publikacji oraz że (ii) uzyskał on pisemną zgodę wszystkich możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, dla każdej publikacji, na wykorzystanie nazwiska i wizerunku osób wspomnianych w publikacji. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać publikacji, które byłyby nielegalne, niemoralne, obsceniczne, oszczercze, zawierałyby groźby, treści pornograficzne, pedofilskie, rewizjonistyczne (zaprzeczające istnieniu Holokaustu), zastraszające, nienawistne, rasistowskie, obraźliwe, podżegające do przemocy politycznej, na tle rasowym lub ksenofobicznym, naruszające jakiekolwiek prawo lub obowiązujące zasady lub w inny sposób niewłaściwe. Zamieszczając w witrynie publikacje, użytkownik udziela firmie Ontex prawo do użytkowania, powielania i przedstawienia całości lub części publikacji nieodpłatnie, dla całego świata, we wszystkich mediach, na okres objęty prawami własności intelektualnej tychże publikacji, na potrzeby i w celach promocji witryny, a w szczególności w celach reklamowych lub komercyjnych.

Prawa własności intelektualnej

Witryna i jej treści, wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, wzory, obrazy, bazy danych, informacje, dane, teksty, dźwięki, zdjęcia i grafiki, a także cały kod źródłowy, oprogramowanie i inna zawartość są własnością firmy Ontex lub jej licencjodawców i są chronione prawami własności intelektualnej i innymi prawami własności, krajowymi i międzynarodowymi, w tym, bez ograniczeń, prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami dotyczącymi baz danych, modeli, znaków towarowych i nazw handlowych, patentów itd. Użytkownik zgadza się nie wyświetlać ani nie używać w jakikolwiek sposób logo ani znaków towarowych firmy Ontex bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
Dostęp i korzystanie z witryny i/lub treści nie będą interpretowane jako licencjonowanie któregokolwiek z tych praw własności intelektualnej. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do witryny i treści, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.
Użytkownik może korzystać z witryny i jej treści wyłącznie zgodnie z Warunkami korzystania.
Jeśli użytkownik korzysta z zawartości witryny lub elementów, których Ontex jest właścicielem lub licencjobiorcą bez zgody Ontex lub w sposób niezgodny z Warunkami korzystania, jest możliwe, że narusza nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, prawo autorskie i prawa pokrewnych, prawa do baz danych, wzorów i modeli, znaków towarowych i nazw handlowych, patentów i inne prawa. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do automatycznego usunięcia i zastrzeżenia dostępu do witryny oraz do podjęcia wszelkich środków uznanych za stosowne, aby zapobiec lub wstrzymać naruszeniu praw własności intelektualnej oraz uzyskać zadośćuczynienie. Żadne inne prawa nie są licencjonowane, przypisywane lub w inny sposób przekazywane osobom uzyskującym dostęp do witryny i/lub korzystającym z treści.

 

Strona zawiera hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie oraz odniesienia do innych źródeł informacji. Te linki i źródła informacji służą celom informacyjnym. Te witryny internetowe i informacje zawarte na tych stronach nie są zarządzane ani kontrolowane przez firmę Ontex. W związku z tym, że nie mamy kontroli nad tymi usługami, użytkownik uznaje i zgadza się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za: (i) dostępność, treść, dokładność, jakość, reklamę, produkty tych usług zewnętrznych i wszelkie inne elementy dostępne za pośrednictwem tych usług, (ii) ochronę danych osobowych lub inne praktyki tych witryn internetowych.

Czas trwania i wygaśnięcie

Dopóki użytkownik korzysta z witryny obowiązują go wobec nas Warunki korzystania.
Jeśli uznamy, że korzystanie z witryny jest nielegalne, nieuprawnione i/lub narusza Warunki korzystania, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, w tym sądowych, jakie uznamy za konieczne, w celu zakończenia dostępu użytkownika do witryny.

Odpowiedzialność

Dane znajdujące się na witrynie, w szczególności związane z działaniami marketingowymi i informacjami finansowymi firmy Ontex i/lub jej filii są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią zobowiązania Ontex i/lub jej firm stowarzyszonych.
Korzystanie z witryny i wszelkie decyzje podejmowane na podstawie danych i/lub informacji podanych na witrynie będzie się odbywać na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Kwestie ogólne

Warunki korzystania stanowią integralne porozumienie między nami a użytkownikiem w zakresie przedmiotu umowy i zastępują warunki jakiejkolwiek innego powiadomienia i/lub reklamy dotyczącego witryny.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków korzystania zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne przez sąd lub właściwy organ, nieważność tego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Warunków korzystania, które pozostają obowiązujące.
Niewywiązanie się przez którąkolwiek ze stron z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków korzystania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Użytkownik zgadza się zrekompensować, zabezpieczać i chronić firmę Ontex i jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, podwykonawców i agentów w zakresie wszelkich roszczeń, działań, postępowań oraz wszelkich szkód i kosztów wynikających z naruszenia Warunków korzystania.

Prawo właściwe – Rozstrzyganie sporów

Warunki korzystania podlegają prawu Niemcy.
W przypadku sporu użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta Ontex, wysyłając pisemną skargę na adres znajducy się w zakładce kontakt tej Witryny w celu znalezienia polubownego rozwiązania sporu.
Użytkownik może również skorzystać z usługi internetowego rozstrzygania sporów przewidzianej przez Komisję Europejską na mocy artykułu 14 rozporządzenia (UE) nr 524/2013. Ta platforma jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Wszelkie spory związane z wygaśnięciem, ważnością, interpretacją, realizacją lub wypowiedzeniem Warunków korzystania podlegają jurysdykcji sądów (i) siedziby Ontex lub (ii) miejsce zamieszkania użytkownika lub (iii) miejsca świadczenia usługi dostępu do witryny.